BB-REALITY s.r.o. - Realitná kancelária Banská Bystrica. Predaj, prenájom, kúpa a výmena nehnuteľností | byty, domy, pozemky, novostavby | BB

realitný, realitka, realitna, kancelaria, byty, domy, pozemok, predaj, prenajom

byty, garsónky, domy, domčeky, novostavby, developerské projekty.

Hľadáme nehnuteľnosti z celého Slovenska pre konkrétnych klientov - ponúknite.

financovanie kúpy nehnuteľnosti prostredníctvom Hypotekárneho úveru

Zabezpečíme aj kompletné právne poradenstvo

Spracujeme znalecký posudok

BB-REALITY s.r.o. - byt, dom, pozemok, novostavba | BB

realitný, realitka, realitna, kancelaria, byty, domy, pozemok, predaj, prenajom

Predaj, prenájom, kúpa a výmena nehnuteľností, BB

realitný, realitka, realitna, kancelaria, byty, domy, pozemok, predaj, prenajom

BB-REALITY s.r.o. - Realitná kancelária Banská Bystrica. Predaj, prenájom, kúpa a výmena nehnuteľností | byty, domy, pozemky, novostavby | BB

realitný, realitka, realitna, kancelaria, byty, domy, pozemok, predaj, prenajom. bbwood.eu

   Slovak Slovak Slovak Slovak Slovak Slovak Slovak Slovak Slovak Slovak Slovak Slovak
Úvod Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok BB-REALITY, s.r.o.

 1. Klient uplatňuje prípadné reklamácie (ústne / písomné) v realitnej kancelárii v ktorej mu boli služby poskytnuté, to jest v BB-REALITY, s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica.
 2. Realitnou kanceláriou BB-REALITY, sa rozumie BB-REALITY, s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 720 160, DIČ: 2022294945, Zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12491/S, mobil: 0907 99 88 77, tel./fax: 048/419 18 17, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 3. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária BB-REALITY, s. r. o. poskytuje realitné služby. Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou BB-REALITY, s.r.o. sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len "reklamácie") v realitnej kancelárie BB-REALITY, s.r.o.
 4. V prípade ústnej sťažnosti zákazníka garantuje BB-REALITY, s.r.o., že bude na sťažnosť reagovať do 48-mych hodín od jej prijatia, pričom reklamácia bude prehodnotená a vybavená do piatich pracovných dní od jej doručenia. BB-REALITY, s.r.o. spíše Protokol o reklamácii
 5. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu
 6. Na základe protokolu o reklamácii bude reklamácia riešená priamym nadriadeným pracovníkom osoby, prípadne väčšinovým spolumajiteľom spoločnosti BB-REALITY, s.r.o., ktorej služby klient reklamuje
 7. Každá reklamácia je vybavená bez zbytočného odkladu a klient je bezodkladne informovaný o výsledku reklamačného konania
 8. Reklamáciu môže realitná kancelária BB-REALITY, s.r.o. uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú
 9. V prípade uznania reklamácie vzniká klientovi nárok na bezplatnú nápravu stavu, ktorý vznikol v dôsledku reklamovanej služby, prípade na zľavu z ceny poskytnutých služieb. Týmto nie je dotknutá zákonná možnosť uplatnenia nároku na úhradu preukázanej škody súdnou cestou. Pokiaľ realitná kancelária BB-REALIY, s.r.o. uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými nežiaduci stav odstráni a poskytne klientovi náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým možná zľava na poskytovaných realitných službách. Realitná kancelária BB-REALITY, s.r.o. založí kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácie o vybavení reklamácie
 10. Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk vedúceho organizácie (riaditeľa spoločnosti), ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie, tiež bezodkladne, oznámi klientovi
 11. Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná kancelária BB-Reality s.r.o. dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií
 12. V prípade nespokojnosti klienta s vyššie opísaným spôsobom riešenia jeho reklamácie, sa môže klient obrátiť na príslušné orgány štátnej správy SR s odvolaním proti rozhodnutiu vedúceho BB-REALITY, s.r.o., kde bude realizácia reklamácie opätovne preskúmaná
 13. Klient má právo uplatniť svoje sťažnosti na realitnú kanceláriu u Asociácie realitných kancelárií Slovenskej republiky, ktorej dozorná rada rieši sťažnosti klientov, týkajúce sa realitných kancelárií
 14. Každá reklamácia, uplatnená na poskytnuté realitné služby v rámci BB-REALITY, s.r.o. podlieha vyššie popísanému systému reklamačného konania a pravidlám riadenia kvality v rámci BB-REALITY s.r.o.
 15. Vedenie spoločnosti BB-REALITY, s.r.o. vyhodnocuje každú prijatú reklamáciu a vyvodzuje príslušné opatrenia na nápravu konkrétnej reklamácie vrátane metodiky systémového riadenia v záujme ochrany klientov a ďalšieho zvyšovania rozsahu, úrovne a kvality služieb, poskytovaných pod značkou kvality BB-REALITY, s.r.o. (vybavenie prípadnej reklamácie v časovom horizonte desiatich pracovných dní odo dňa zistenia)
 16. Realitná kancelária BB-REALITY, s. r. o. zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
 17. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 4. mája 2010. Tento reklamačný poriadok môže byť zmenený iba spoločnosťou BB-REALITY, s.r.o.

Ing. Ján Vundr - konateľ BB-REALITY, s.r.o.

 
Hľadať
Nehnuteľnosť

Porovnanie
nehnuteľností
Máte možnosť porovnať si vybavenie jednotlivých nehnuteľností

Tlačítkom "POROVNAŤ" pridáte nehnuteľnosť do porovnania
Nehnuteľnosti
makléra
Zobrazenie nehnuteľností predávaných našimi realitnými maklérmi


INZERCIA
ZADARMO
Pridajte si Váš inzerát ZADARMO na náš web
na 60 dní s možnosťou bezplatného predĺženia.
Vyberáme z našej ponuky nehnuteľností ...

id: 011946  
id: 03303  
id: 012763  
id: 03485  
BB-REALITY
NA PREDAJ   
id: 03502  
   Úvod Reklamačný poriadok
Copyright © 2018 BB-REALITY s.r.o. | Realitná kancelária Banská Bystrica | predaj, prenájom, kúpa, výmena nehnuteľností | byt, dom, pozemok, novostavba | BB. Všetky práva vyhradené.