BB-REALITY s.r.o. - Realitná kancelária Banská Bystrica. Predaj, prenájom, kúpa a výmena nehnuteľností | byty, domy, pozemky, novostavby | BB

realitný, realitka, realitna, kancelaria, byty, domy, pozemok, predaj, prenajom

byty, garsónky, domy, domčeky, novostavby, developerské projekty.

Hľadáme nehnuteľnosti z celého Slovenska pre konkrétnych klientov - ponúknite.

financovanie kúpy nehnuteľnosti prostredníctvom Hypotekárneho úveru

Zabezpečíme aj kompletné právne poradenstvo

Spracujeme znalecký posudok

BB-REALITY s.r.o. - byt, dom, pozemok, novostavba | BB

realitný, realitka, realitna, kancelaria, byty, domy, pozemok, predaj, prenajom

Predaj, prenájom, kúpa a výmena nehnuteľností, BB

realitný, realitka, realitna, kancelaria, byty, domy, pozemok, predaj, prenajom

BB-REALITY s.r.o. - Realitná kancelária Banská Bystrica. Predaj, prenájom, kúpa a výmena nehnuteľností | byty, domy, pozemky, novostavby | BB

realitný, realitka, realitna, kancelaria, byty, domy, pozemok, predaj, prenajom. bbwood.eu

   Slovak Slovak Slovak Slovak Slovak Slovak Slovak Slovak Slovak Slovak Slovak Slovak
Úvod Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok BB-REALITY, s.r.o.

 1. Klient uplatňuje prípadné reklamácie (ústne / písomné) v realitnej kancelárii v ktorej mu boli služby poskytnuté, to jest v BB-REALITY, s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica.
 2. Realitnou kanceláriou BB-REALITY, sa rozumie BB-REALITY, s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 720 160, DIČ: 2022294945, Zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12491/S, mobil: 0907 99 88 77, tel./fax: 048/419 18 17, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 3. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária BB-REALITY, s. r. o. poskytuje realitné služby. Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou BB-REALITY, s.r.o. sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len "reklamácie") v realitnej kancelárie BB-REALITY, s.r.o.
 4. V prípade ústnej sťažnosti zákazníka garantuje BB-REALITY, s.r.o., že bude na sťažnosť reagovať do 48-mych hodín od jej prijatia, pričom reklamácia bude prehodnotená a vybavená do piatich pracovných dní od jej doručenia. BB-REALITY, s.r.o. spíše Protokol o reklamácii
 5. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu
 6. Na základe protokolu o reklamácii bude reklamácia riešená priamym nadriadeným pracovníkom osoby, prípadne väčšinovým spolumajiteľom spoločnosti BB-REALITY, s.r.o., ktorej služby klient reklamuje
 7. Každá reklamácia je vybavená bez zbytočného odkladu a klient je bezodkladne informovaný o výsledku reklamačného konania
 8. Reklamáciu môže realitná kancelária BB-REALITY, s.r.o. uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú
 9. V prípade uznania reklamácie vzniká klientovi nárok na bezplatnú nápravu stavu, ktorý vznikol v dôsledku reklamovanej služby, prípade na zľavu z ceny poskytnutých služieb. Týmto nie je dotknutá zákonná možnosť uplatnenia nároku na úhradu preukázanej škody súdnou cestou. Pokiaľ realitná kancelária BB-REALIY, s.r.o. uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými nežiaduci stav odstráni a poskytne klientovi náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým možná zľava na poskytovaných realitných službách. Realitná kancelária BB-REALITY, s.r.o. založí kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácie o vybavení reklamácie
 10. Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk vedúceho organizácie (riaditeľa spoločnosti), ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie, tiež bezodkladne, oznámi klientovi
 11. Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná kancelária BB-Reality s.r.o. dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií
 12. V prípade nespokojnosti klienta s vyššie opísaným spôsobom riešenia jeho reklamácie, sa môže klient obrátiť na príslušné orgány štátnej správy SR s odvolaním proti rozhodnutiu vedúceho BB-REALITY, s.r.o., kde bude realizácia reklamácie opätovne preskúmaná
 13. Klient má právo uplatniť svoje sťažnosti na realitnú kanceláriu u Asociácie realitných kancelárií Slovenskej republiky, ktorej dozorná rada rieši sťažnosti klientov, týkajúce sa realitných kancelárií
 14. Každá reklamácia, uplatnená na poskytnuté realitné služby v rámci BB-REALITY, s.r.o. podlieha vyššie popísanému systému reklamačného konania a pravidlám riadenia kvality v rámci BB-REALITY s.r.o.
 15. Vedenie spoločnosti BB-REALITY, s.r.o. vyhodnocuje každú prijatú reklamáciu a vyvodzuje príslušné opatrenia na nápravu konkrétnej reklamácie vrátane metodiky systémového riadenia v záujme ochrany klientov a ďalšieho zvyšovania rozsahu, úrovne a kvality služieb, poskytovaných pod značkou kvality BB-REALITY, s.r.o. (vybavenie prípadnej reklamácie v časovom horizonte desiatich pracovných dní odo dňa zistenia)
 16. Realitná kancelária BB-REALITY, s. r. o. zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
 17. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 4. mája 2010. Tento reklamačný poriadok môže byť zmenený iba spoločnosťou BB-REALITY, s.r.o.

Ing. Ján Vundr - konateľ BB-REALITY, s.r.o.

 
Hľadať
Nehnuteľnosť

Porovnanie
nehnuteľností
Máte možnosť porovnať si vybavenie jednotlivých nehnuteľností

Tlačítkom "POROVNAŤ" pridáte nehnuteľnosť do porovnania
Nehnuteľnosti
makléra
Zobrazenie nehnuteľností predávaných našimi realitnými maklérmi


   Úvod Reklamačný poriadok
Copyright © 2021 BB-REALITY s.r.o. | Realitná kancelária Banská Bystrica | predaj, prenájom, kúpa, výmena nehnuteľností | byt, dom, pozemok, novostavba | BB. Všetky práva vyhradené.